Giới thiệu Phòng quản lý Đào tạo


THÔNG TIN PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Nhân sự:

Lãnh đạo Phòng:

- Trưởng phòng: ThS. Lê Vinh Cầm

Nhân viên:

- ThS. Huỳnh Thiếu Duy

-  KS. Phạm Thị Phúc Hảo

- ThS. Võ Hoa

-  KS. Lê Thanh Tiến

- CN. Nguyễn Thị Vi

 

 

2. Liên hệ:

- Điện thoại: 0255.6525.940

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Chức năng:

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng:

- Công tác chương trình đào tạo, các loại hình đào tạo; phát triển các bậc đào tạo, loại hình đào tạo; tổ chức và quản lý công tác đào tạo;

- Quản lý, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực thư viện nhằm phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học trong Nhà trường;

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, tư vấn toàn diện cho HSSV; các chế dộ chính sách đối với HSSV;

- Quản lý hoạt động ăn ở, sinh hoạt, hoạt động ngoài giờ học của HSSV khi đang lưu trú tại khu nội trú.

4. Nhiệm vụ:

- Xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo và quản lý hồ sơ đào tạo các khóa học, các loại hình đào tạo trong Nhà trường;

- Lập kế hoạch tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học, in ấn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập;

- Xây dựng các quy định, quy chế chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý đào tạo;

- Theo dõi việc học tập của HSSV toàn Trường, các khóa học, chuyên ngành đào tạo; bảo lưu kết quả học tập, thôi học của HSSV;

- Nghiên cứu đề xuất phương án phát triển về mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề đào tạo, quy mô và phương thức đào tạo; thực hiện đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định. Lập kế hoạch tổ chức lễ khai giảng và bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho các khóa học;

- Xây dựng kế hoạch tiến độ đào tạo toàn khóa và năm học cho các khóa học, xây dựng thời khóa biểu. Kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập của giáo viên và HSSV. Tổng hợp giờ giảng của cán bộ giảng viên theo từng khóa học, năm học và học kỳ để trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Đánh giá, phân loại kết quả học tập của HSSV theo quy chế. Tổng hợp số liệu, các tài liệu liên quan đến công tác đào tạo để báo cáo Hiệu trưởng khi có yêu cầu;

- Quản lý các loại phôi bằng, chứng chỉ, lập sổ theo dõi và cấp phát bằng, chứng chỉ cho HSSV theo đúng quy định;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế họach đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên;

- Hướng dẫn các khoa, bộ môn xây dựng chương trình đào tạo, hồ sơ mở nghề đào tạo mới. Xây dựng và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo theo đúng quy định;

- Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động để kịp thời tham mưu cho Ban Giám hiệu điều chỉnh quy mô, cơ cấu nghề, trình độ đào tạo, chương trình, giáo trình của Nhà trường;

- Tổ chức phong trào dạy tốt, học tốt; lập kế hoạch các hội thi giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thi tay nghề cho HSSV;

- Quản lý việc đào tạo tại các đơn vị liên kết đào tạo;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thi tốt nghiệp cuối khóa; là thường trực Hội đồng thi tốt nghiệp và các Hội đồng khác trong hoạt động đào tạo; quản lý điểm thi;

- Căn cứ kế hoạch giảng dạy cùng với các khoa lập kế hoạch mời giảng và lập hồ sơ thực hiện chế độ thanh toán tiền giờ giảng;

- Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ HSSV trúng tuyển nhập học vào Trường; hướng dẫn công tác đại hội lớp đầu mỗi năm học, tham mưu cho Ban Giám hiệu ra quyết định chuẩn y ban cán sự lớp; tổ chức làm thẻ HSSV;

- Chủ trì, kết hợp với các phòng, khoa liên quan và giáo viên chủ nhiệm thực hiện chế độ miễn giảm, hỗ trợ học phí, vay vốn tín dụng, trợ cấp xã hội, và những chính sách khác cho HSSV theo đúng quy định;

- Chủ trì và phối hợp với các khoa đề xuất giáo viên chủ nhiệm cho các lớp vào đầu mỗi năm học;

- Lập hồ sơ tham mưu cho Hội đồng kỷ luật Nhà trường trong công tác xử lý kỷ luật HSSV vi phạm nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt; là thành viên Hội đồng kỷ luật, tham mưu quyết định xử lý HSSV vi phạm quy chế, cho thôi học, xóa tên, dừng học, tiếp nhận học lại;

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường trong công tác tuyên truyền giáo dục cho HSSV về phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV. Tổ chức chào cờ theo quy định;

- Thực hiện việc tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện theo từng học kỳ, năm học cho HSSV, chủ trì tham mưu cho Ban Giám hiệu công tác xét học bổng khuyến khích học nghề cho HSSV;

- Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tác phong cho HSSV Nhà trường, tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại liên quan đến HSSV để giải quyết hoặc báo cáo Ban Giám hiệu giải quyết;

- Chủ trì và phối hợp với các khoa trong tổng hợp, đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm theo Quy chế;

- Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể đối với HSSV của Nhà trường;

- Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, quản lý việc ăn, ở, sinh hoạt đối với HSSV nội trú; thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng, y tế học đường cho HSSV;

- Cùng với các đơn vị chức năng trong Trường tổ chức lực lượng bảo vệ, tuần tra canh gác đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu nội trú; trực tiếp giải quyết các yêu cầu chính đáng của HSSV lưu trú tại khu nội trú theo quy định và theo sự phân cấp của Hiệu trưởng Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin - thư viện trong Trường;

- Bổ sung, phát triển nguồn tài liệu trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; thu nhận các tài liệu nội sinh trong Trường như khóa luận, chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu v.v;

- Tổ chức phục vụ, tập huấn cho người đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các loại hình phục vụ tại thư viện;

- Tham gia và phối hợp với các đơn vị trong Trường, các đơn vị xuất bản tổ chức thực hiện công tác in ấn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo, luận văn, khóa luận v.v;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, phục vụ tại thư viện; xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa tài liệu nhằm tăng cường nguộc tài liệu điện tử;

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của thư viện theo quy định; tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu; thanh lọc các tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo đúng quy định của Nhà nước và Nhà trường;

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo kịp thời các hoạt động của thư viện theo yêu cầu;

- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên thư viện; làm thẻ thư viện cho cán bộ, giảng viên và HSSV;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

5. Quyền hạn của Trưởng phòng:

- Được ký các văn bản, giấy tờ khi Hiệu trưởng uỷ quyền;

- Thừa lệnh Hiệu trưởng thông báo triệu tập giáo viên, HSSV để giải quyết những công việc theo chức năng của Phòng;

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký bảng điểm toàn khóa của HSSV, thông báo kết luận các cuộc họp chuyên môn.

6. Thành tích đạt được của đơn vị qua các năm:

- 2002 – 2016: Giấy khen của Hiệu trưởng cho Tập thể Lao động xuất sắc.

- 2011: Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ngãi vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Trường giao đoạn 2001-2011

- 2016: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội/

7. Các nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm:

TT

Tên Đề tài

Mã số

Cấp thực hiện

CNĐT

1

Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý tuyển sinh

T2011-01

Trường

Lê Vinh Cầm

2

Thiết kế xây dựng phần mềm quản lý và khảo sát thông tin của HSSV

T2016-02

Trường

Lê Vinh Cầm

3

Thiết kế và kết nối dữ liệu sổ quản lý HSSV

P2016-03

Phòng

Huỳnh Thiếu Duy

TT

Tên Sáng kiến, giải pháp

Mã số

 

Người thực hiện

1

Ứng dụng tin học trong việc quản lý dữ liệu, in ấn và cấp phát chứng chỉ, bằng tốt nghiệp nghề

S2015-07

 

Huỳnh Thiếu Duy

2

Biểu mẫu hóa các văn bản dùng cho một số mảng công việc tại Phòng Đào tạo

S2015-05

 

Lê Thị Thùy Trang

(Nguyên Phó trưởng phòng)

 

 

(Cập nhật 23/05/2017)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow