Giới thiệu đảm bảo chất lượng - Khoa học


THÔNG TIN PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - KHOA HỌC

- Trưởng phòng: ThS.. Võ Duy Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nhân sự:

- Lãnh đạo phòng: 01

- Chuyên viên: 02

2. Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng:

- Công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường;

- Công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Trường;

- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ và hợp tác đào tạo.

3. Nhiệm vụ:

- Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Tư vấn, xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện quy chế, quy định liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng;

- Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Trường;

- Xây dựng kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trường; tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tế của Trường;

-  Định hướng nghiên cứu các đề tài ứng dụng, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu các đề tài khoa học, nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập trong Nhà trường; tổng hợp đề tài các cấp để có cơ sở tính thời gian nghiên cứu khoa học;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; đề xuất các chế độ quản lý, khuyến khích nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện của Nhà Trường;

- Phối hợp với các khoa định hướng cho HSSV tham gia nghiên cứu khoa học, gắn kiến thức học ở trường vào thực tế nghiên cứu để rạo ra sản phẩm;

- Định kỳ báo cáo việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; quản lý và lưu giữ các hồ sơ khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức nghiệm thu, đánh giá các đề tài nghiên cứu, rút kinh nghiệm tổng kết;

- Tìm đối tác trong nước và ngoài nước để mở rộng quan hệ, tìm các nguồn viện trợ phục vụ cho khoa học công nghệ và đào tạo. Chuẩn bị, tổ chức và ghi chép biên bản các buổi làm việc giữa Nhà trường với đòan khách nước ngoài tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

4. Quyền hạn của Trưởng phòng:

5. Liên hệ:

- Điện thoại: (0255) 2212.783

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow