Định hướng phát triển Nhà trường


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật theo 3 cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề phù hợp với yêu cầu sản xuất, dịch vụ, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

2. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO

- Tổ chức tuyển sinh và đào tạo nhân lực kỹ thuật, các cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho người học có khả năng làm việc, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao  hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

- Liên doanh, liên kết với các Trường Cao đẳng, Đại học và Doanh nghiệp trong công tác đào tạo & bồi dưỡng nghề.

- Tổ chức xây dựng, thẩm định phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình Trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề đối với các ngành nghề được phép đào tạo.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học kỹ thuật theo quy định của Pháp luật.

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phát triển Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất thành trường trọng điểm về đào tạo nghề trên toàn quốc, từng bước tiếp cận, hội nhập trình độ đào tạo nghề ở các nước trong khu vực và trên thế giới; cung cấp nhân lực lao động kỹ thuật có chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và nước ngoài.

 

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow