Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chính


THÔNG TIN PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: ThS. Lê Công Sơn

1. Nhân sự:

- Lãnh đạo phòng: 01

- Chuyên viên: 39

2. Chức năng:

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng:

- Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác pháp chế và bảo vệ chính trị nội bộ;

- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác hành chính - văn phòng.;

- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý tài sản;

- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế.

3. Nhiệm vụ:

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ

2.1.1. Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển; cơ chế tổ chức và hoạt động của Trường trong từng giai đoạn sau khi được phê duyệt.

2.1.2. Công tác cơ cấu, kiện toàn tổ chức bộ máy; đề xuất, tổng hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà trường; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý các đơn vị thuộc Trường.

2.1.3. Kế hoạch định biên; số lượng và sắp xếp, bố trí người làm việc.

2.1.4. Công tác quy hoạch cán bộ; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu; miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ.

2.1.5. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động; công tác chức danh nghề nghiệp viên chức.

2.1.6. Công tác điều chuyển, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động.

2.1.7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chiến lược phát triển đội ngũ viên chức, người lao động; chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo chuẩn chức danh nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo.

2.1.8. Công tác đánh giá, xếp loại; thi đua, khen thưởng; kỷ luật viên chức, người lao động; là thường trực các hội đồng thi đua, khen thưởng; kỷ luật viên chức, người lao động; tiếp nhận và tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại của viên chức, người lao động.

2.1.9. Công tác tiền lương và chế độ chính sách; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thân thể; chế độ nghỉ phép, nghỉ hè đối với viên chức, người lao động; tham gia xây dựng quy định về phân phối quỹ phúc lợi, lương tăng thêm theo quy định.

2.1.10. Tham mưu xây dựng, tổng hợp các văn bản quản lý của Trường; sử dụng các nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quản lý của Trường đảm bảo được thực hiện nghiêm minh.

2.1.11. Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Trường; công tác kỷ cương, kỷ luật, phát ngôn; phát huy khối đại đoàn kết trong đội ngũ viên chức, người lao động.

2.1.12. Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động; hệ thống dữ liệu viên chức, người lao động; hệ thống chuyển phát văn bản điều hành, quản lý của Bộ về Trường thông qua Văn phòng điện tử của Bộ (eMolisa).

2.1.13. Công tác thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng viên chức, lao động; các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của đơn vị theo đúng quy định.

2.2. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác hành chính - văn phòng

2.2.1. Tổng hợp các báo cáo tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất.

2.2.2. Kiểm tra, tổng hợp các văn bản trình Lãnh đạo Trường phê duyệt và chuyển phát văn bản cho tập thể, cá nhân sau khi được xử lý.

2.2.3. Chuẩn bị các hồ sơ và là thư ký các cuộc họp giao ban, các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì.

2.2.4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Nhà trường.

2.2.5. Công tác cải cách hành chính; quản lý cổng thông tin, họp thư điện tử của Trường.

2.2.6. Quản lý công tác văn thư, lưu trữ, con dấu theo đúng quy định.

2.2.7. Công tác thông tin liên lạc, lưu trữ hiện vật và phát triển phòng truyền thống của Trường.

2.2.8. Công tác văn hóa công sở; lễ tân, khánh tiết; là đầu mối tổ chức các hoạt động kỷ niệm, sự kiện của Nhà trường.

2.2.9. Công tác hiếu hỷ; được lãnh đạo Trường ủy quyền gửi điện, thiệp, hoa chúc mừng hoặc chia buồn đến các cá nhân, đơn vị có quan hệ với Trường.

2.2.10. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe đối với viên chức, người lao động; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà ăn, căn tin.

2.2.11. Chủ trì và phối hợp với đơn vị chức năng tiếp nhận, sắp xếp, quản lý việc ăn, ở, sinh hoạt; thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với HSSV nội trú; công tác y tế học đường.

2.2.12. Công tác điện, nước; đưa đón viên chức, người lao động; quản lý và điều hành xe công, các phòng họp, các phòng làm việc.

2.2.13. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất trong toàn Trường; phối hợp với các đơn vị chức năng lập hồ sơ, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật HSSV vi phạm về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong Nhà trường.

2.2.14. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai công tác phòng, chống bảo lụt, phòng chống cháy nổ, đảm bảo công tác cảnh quan và vệ sinh môi trường trong toàn bộ khuôn viên Nhà trường.

2.2.15. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng lập dự trù văn phòng phẩm và tổ chức mua sắm, cấp phát cho các đơn vị.

2.3. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý tài sản

2.3.1. Quản lý, tổ chức việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình, kiến trúc, cảnh quan; hệ thống điện, nước; hệ thống internet.

2.3.2. Lập kế hoạch và tổ chức quản lý việc mua sắm, điều chuyển, sửa chữa, bảo dưỡng; đánh giá tài sản; tổ chức việc nghiệm thu; kiểm kê, thanh lý; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.

2.3.3. Tổ chức hướng dẫn các khoa, đơn vị chức năng mở sổ sách về quản lý thiết bị và vật tư thực hành, làm lý lịch các thiết bị để quản lý, sử dụng có hiệu quả; chủ trì và phối hợp với các khoa định hướng phát triển trang thiết bị dạy nghề và xây dựng định mức vật tư thực hành.

2.3.4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, lập dự trù, dự toán và triển khai thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa nhỏ các công trình, nhà cửa.

2.3.5. Lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa xe công.

2.4. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế

2.4.1. Định kỳ rà soát cập nhật kế hoạch tổng thể về quan hệ hợp tác phát triển trong nước và quốc tế nhằm tạo dựng, duy trì có hiệu quả các mối quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác phục vụ chiến lược phát triển Trường.

2.4.2. Chủ trì hoặc phối hợp tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân để thu hút các nguồn lực; đàm phán, ký kết các văn bản làm việc, hợp tác với các đối tác; thực hiện các thủ tục tiếp nhận viện trợ các dự án quốc tế của Trường.

2.4.3. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị chức năng trong việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác, các dự án mời thầu, dự án chuyển giao công nghệ; thẩm định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất cử cán bộ, nhà giáo, HSSV tham gia; tiếp nhận sinh viên nước ngoài tới Trường học tập, trao đổi kinh nghiệm.

2.4.4. Thực hiện các thủ tục hỗ trợ tiếp đón đoàn vào và hỗ trợ đoàn của Trường công tác nước ngoài.

2.4.5. Tổ chức hoặc tham gia các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế.

2.4.6. Phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức cho các đoàn quốc tế ra vào Trường; thực hiện thủ tục nhập, xuất cho khách quốc tế theo đúng quy định của pháp luật.

2.4.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4. Quyền hạn của trưởng phòng:

- Được ký các văn bản, giấy tờ khi Hiệu trưởng uỷ quyền;

- Được Hiệu trưởng uỷ quyền hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và cán bộ, giáo viên, người lao động, HSSV thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước;

- Được Hiệu trưởng ủy quyền yêu cầu trưởng các đơn vị tạm dừng các công việc đối với cán bộ, viên chức vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường để kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định;

- Được thừa lệnh Hiệu trưởng ký các giấy Công lệnh (giấy đi đường) của công chức, viên chức, người lao động đi công tác trong và ngoài tỉnh;

- Thừa lệnh Hiệu trưởng thông báo triệu tập cán bộ, viên chức để giải quyết những công việc theo chức năng của phòng Tổ chức - Hành chính.

5. Liên hệ:

- Điện thoại: (0255) 6515.820

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow