Giới thiệu Phòng Tổ chức Hành chính


THÔNG TIN PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: ThS. Dương Văn Toàn Ninh

1. Nhân sự:

- Lãnh đạo phòng: 01

- Chuyên viên: 

2. Chức năng:

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng:

- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, pháp chế và bảo vệ chính trị nội bộ trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường;

- Công tác hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ, lễ tân khánh tiết; công tác an ninh, trật tự; phòng chống cháy nổ, lụt bảo trong Nhà trường; công tác cảnh quan môi trường;

- Quản trị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác quản lý và đào tạo; công tác xây dựng cơ bản; quản lý xe ô tô và phương tiện phục vụ hoạt động công trong Nhà trường.

3. Nhiệm vụ:

- Tham mưu kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ;

- Tham mưu các nội dung về định mức biên chế và quản lý biên chế; chức danh nghề nghiệp viên chức; tổ chức tuyển dụng, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật viên chức, lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường;

- Tham mưu về cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng chức năng, nhiệm các đơn vị thuộc Trường; thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương, các chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, nghỉ hè và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định;

- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, viên chức, lao động; bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng viên chức, lao động theo quy định;

- Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức;

- Tham mưu ban hành các văn bản quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trong Nhà trường;

- Tham giá đánh giá viên chức hàng năm; thường trực công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; thường trực công tác xét nâng lương bậc lương, phụ cấp, xét thăng hạng, xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Tham gia xây dựng quy định về phân phối quỹ phúc lợi, lương tăng thêm;

- Soạn thảo các văn bản về tổ chức, cán bộ do Hiệu trưởng ban hành; lập các báo cáo tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tổ chức cán bộ;

- Trình kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án đầu tư; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư cuả các dự án; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư các dự án khi yêu cầu;

- Tham mưu và tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhà cửa, đất đai, đường xá, công trình, kiến trúc, cảnh quan; quản lý sử dụng thiết bị, tài sản và hệ thống điện, nước;

- Tham mưu lập kế hoạch và tổ chức quản lý việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ nhà cửa, đường xá, công trình kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan; kế hoạch và tổ chức quản lý việc mua sắm, điều chuyển, bảo dưỡng, sửa chữa phục hồi trang thiết bị, vật tư; đánh giá tài sản; tổ chức việc nghiệm thu, kiểm kê và thanh lý tài sản, thiết bị, vật tư theo đúng quy định;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng trang thiết thiết bị, vật tư thực hành; hướng dẫn các khoa, đơn vị trực thuộc mở sổ sách về quản lý thiết bị và vật tư thực hành, làm lý lịch các thiết bị để quản lý, sử dụng có hiệu quả; phối hợp với các Khoa nghề để định hướng phát triển trang thiết bị dạy nghề theo kế hoạch và xây dựng định mức vật tư thực hành của HSSV;

- Công tác hành chính tổng hợp; công tác hội họp, lễ tân khánh tiết; quản lý công tác văn thư, lưu trữ, con dấu theo đúng quy định;

- Chuẩn bị các văn bản và làm thư ký các cuộc họp giao ban, các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì;

- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai công tác phòng, chống bảo lụt, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong Trường;

- Xây dựng kế hoạch công tác của Nhà trường, của ban Giám hiệu hàng tuần, tháng; theo dõi, tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động của Nhà trường định kỳ, đột xuất; báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết và các nội dung báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;

- Công tác tuyên truyền, thông tin liên lạc, lưu trữ hiện vật và phát triển phòng truyền thống của Trường;

- Tổ chức quản lý và đảm bảo công tác cảnh quan và vệ sinh môi trường trong toàn bộ khuôn viên Nhà trường;

- Tổ chức và quản lý công tác bảo vệ an ninh trật tự, phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất trong toàn Trường; phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo lập hồ sơ, tham mưu cho Ban Giám hiệu công tác xử lý kỷ luật HSSV vi phạm về an ninh trật tự trong Nhà trường;

- Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và điều phối xe ô tô, phục vụ cho các hoạt động của Trường theo quy định chung;

- Được lãnh đạo Trường ủy quyền gửi điện, thiệp, hoa chúc mừng hoặc chia buồn đến các cá nhân, đơn vị có quan hệ với Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

4. Quyền hạn của trưởng phòng:

- Được ký các văn bản, giấy tờ khi Hiệu trưởng uỷ quyền;

- Được Hiệu trưởng uỷ quyền hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và cán bộ, giáo viên, người lao động, HSSV thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước;

- Được Hiệu trưởng ủy quyền yêu cầu trưởng các đơn vị tạm dừng các công việc đối với cán bộ, viên chức vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường để kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định;

- Được thừa lệnh Hiệu trưởng ký các giấy Công lệnh (giấy đi đường) của công chức, viên chức, người lao động đi công tác trong và ngoài tỉnh;

- Thừa lệnh Hiệu trưởng thông báo triệu tập cán bộ, viên chức để giải quyết những công việc theo chức năng của phòng Tổ chức - Hành chính.

5. Liên hệ:

- Điện thoại: (0255) 6515.820

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow