Giới thiệu Phòng Kế toán tài vụ


THÔNG TIN PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ

- Trưởng phòng: ThSVõ Hữu Việt

- Phó Trưởng phòng: ThS. Cao Bảo Hiệp

 

 

 

 

 

 

1. Nhân sự:

- Lãnh đạo: 02

- Chuyên viên: 04

2. Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong tổ chức xây dựng và tổ chức thực hiện công tác tài chính, công tác kế toán trong Nhà trường

3. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch tài chính theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, tổ chức thu, chi các nguồn vốn, tham mưu xây dựng kế hoạch phân bổ tài chính đáp ứng các yêu cầu cho đào tạo kết hợp với sản xuất và các hoạt động khác trong Nhà trường;

- Giám sát tất cả các nguồn vốn và hoạt động tài chính của các đơn vị có hoạt động tài chính trong Trường;

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra thanh quyết toán toàn bộ ngân sách do Nhà nước cấp và những nguồn vốn do các dự án tài trợ;

- Xây dựng các quy định nội bộ về việc cấp phát chỉ tiêu sử dụng các nguồn vốn và kinh phí, đảm bảo các nguyên tắc tài chính - kế toán, chi trả các khoản kinh phí đã được phê duyệt kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác;

- Tổ chức hạch toán kế toán chi phí những hoạt động đào tạo kết hợp với sản xuất dịch vụ trong Nhà trường;

- Xây dựng phương án tài chính, rà soát bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế tài chính của Nhà trường;

- Tổ chức thực hiện công tác thống kê, đánh giá tài sản, cơ sở vật chất, vật tư thực hành thực tập hàng năm;

- Phối hợp theo dõi, kiểm tra các hoạt động mua sắm, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tài sản trong Nhà trường;

- Lưu trữ và quản lý toàn bộ tài sản, chứng từ sổ sách, hồ sơ về tài chính, tài sản chung của Nhà trường;

- Tham gia các Hội đồng kiểm kê, đấu thầu, thanh lý tài sản;

- Lập các báo cáo thống kê, báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu cấp trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

4. Quyền hạn của trưởng phòng:

Thừa lệnh Hiệu trưởng phổ biến các nguyên tắc tài chính và kiểm tra giám sát nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác tài chính kế toán.

5. Liên hệ:

- Điện thoại: (0255) 2212.788, (0255) 2212.869

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow