Hồ sơ biểu mẫu Nghiên cứu Khoa học


HỒ SƠ BIỂU MẪU DÀNH CHO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định ....../QĐ-CĐN ngày ..../..../201....)

TT

Tên loại hồ sơ biểu mẫu

Bộ phận thực hiện

File hồ sơ biểu mẫu

Mẫu 1

Phiếu đăng ký đề tài

CBVC, HSSV

Tải về

Mẫu 2

Phiếu đăng ký sáng kiến

CBVC, HSSV

Tải về

Mẫu 3

Danh mục đề tài/sáng kiến đăng ký

Phòng Đào tạo

Tải về

Mẫu 4

Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt danh mục đề tài

Hội đồng KH&ĐT

Tải về

Mẫu 5

Thuyết minh đề tài (CBGV)

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 6

Thuyết minh đề tài (HSSV)

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 7

Dự toán kinh phí

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 8

Bảng tổng hợp điểm đánh giá Thuyết minh đề tài

Hội đồng chuyên ngành xét duyệt đề tài

Tải về

Mẫu 9

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài

Thành viên HĐ chuyên ngành xét duyệt đề tài

Tải về

Mẫu 10

Biên bản họp HĐ chuyên ngành xét duyệt đề tài

Hội đồng chuyên ngành xét duyệt đề tài

Tải về

Mẫu 11

Phiếu bổ sung Thuyết minh đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 12

Đề nghị phê duyệt, giao nhiệm vụ thực hiện đề tài

Phòng Đào tạo

Tải về

Mẫu 13

Hợp đồng thực hiện đề tài

Phòng Đào tạo và phòng KT-TV (chủ trì)

Tải về

Mẫu 14

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 15

Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài

Phòng Đào tạo

Tải về

Mẫu 16

Bản đề xuất HĐ đánh giá nghiệm thu đề tài

Lãnh đạo đơn vị (đề tài cấp Phòng, Khoa); HĐ KH&ĐT (đề tài cấp Trường)

Tải về

Mẫu 17

Báo cáo tóm tắt đề tài

Chủ nhiệm đề tài (Đối với đề tài cấp Trường)

Tải về

Mẫu 18

Báo cáo tổng hợp đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 19

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài

Thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

Tải về

Mẫu 20

Biên bản họp HĐ đánh giá nghiệm thu đề tài

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

Tải về

Mẫu 21

Bản đề nghị phê duyệt kết quả nghiệm thu đề tài

Phòng Đào tạo

Tải về

Mẫu 22

Báo cáo hoàn thiện hồ sơ đánh giá đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 23

Biên bản giao nhận sản phẩm đề tài

Phòng Đào tạo (chủ trì)

Tải về

Mẫu 24

Phiếu đánh giá sáng kiến/giải pháp

Thành viên Hội đồng đánh giá SK/GP

Tải về

Mẫu 25

Biên bản họp HĐ đánh giá sáng kiến/giải pháp

Hội đồng đánh giá SK/GP

Tải về

Mẫu 26

Báo cáo thuyết trình sáng kiến/giải pháp

Người thực hiện SK/GP

Tải về

Mẫu 27

Đơn gia hạn đề tài

Chủ nhiệm đề tài, Người thực hiện SK/GP

Tải về

Mẫu 28

Đơn xin không thực hiện đề tài

Chủ nhiệm đề tài, Người thực hiện SK/GP

Tải về

Mẫu 29

Biên bản họp Khoa đánh giá đề tài (đề tài cấp Trường)

Khoa chuyên môn

Tải về

Mẫu 30

Biên bản thanh lý hợp đồng  

Phòng KT-TV (chủ trì)

Tải về

Mẫu 31

Bản đề xuất HĐ chuyên ngành xét duyệt thuyết minh đề tài

Hội đồng KH & ĐT

Tải về

Mẫu 32

Định dạng mẫu khung đề thi

Chủ nhiệm đề tài

Tải về


(Cập nhật ngày 20/5/2015)

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow