Chức năng, nhiệm vụ Khoa Khoa học cơ bản


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. CHỨC NĂNG:

    - Tổ chức, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao.

    - Tổ chức giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên Khoa giảng dạy và chủ nhiệm.

2. NHIỆM VỤ:

    - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và học tập. Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

    - Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo tham gia xây dựng tiến độ, kế hoạch đào tạo, tổ chức các kỳ thi kết thúc mô đun, môn học do Khoa quản lý và lưu trữ bài thi, điểm thi theo đúng qui định.

    - Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học. Quản lý đội ngũ giảng viên, giáo viên, nhân viên của Khoa theo phân cấp.

    - Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao.

    - Tổ chức nghiên cứu phương pháp giảng dạy, học tập, tham gia nghiệm thu đánh giá các đề tài khoa học cấp Khoa.

    - Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các thiết bị của Khoa, của các tổ bộ môn, đề xuất Hiệu trưởng thanh lý tài sản của Khoa đã hết hạn sử dụng theo qui định của Nhà nước.

    - Định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên môn để nhận xét, đánh giá công tác giảng dạy, học tập , công tác giáo dục HSSV, công tác chủ nhiệm lớp và triển khia kế hoạch thời gian đến.

    - Xây dựng kế hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ nhà giáo giảng dạy, cán bộ, nhân viên và HSSV thuộc Khoa.

    - Đề xuất thành lập, giải thể các bộ môn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ môn thuộc Khoa.

    - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất.

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

(Tháng 3 năm 2020)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow