Tổ chức hoạt động của các phòng, khoa, đơn vị


TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÒNG, KHOA, ĐƠN VỊ

1. Mỗi Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc có trưởng Phòng, trưởng Khoa, trưởng Đơn vị trực thuộc, một số phó trưởng Phòng, phó trưởng Khoa, phó đơn vị trực thuộc và giảng viên, giáo viên, nhân viên theo chỉ tiêu biên chế được giao.

2. Trưởng Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của đơn vị mình theo chức năng nhiệm vụ và phân cấp quản lý giảng viên, giáo viên, nhân viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất.

3. Trưởng Các Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

        a. Lãnh đạo, quản lý điều hành các hoạt động của đơn vị mình theo chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao đạt chất lượng và hiệu quả.

          b. Xây dựng chức danh, chức trách cho giảng viên, giáo viên, nhân viên thuộc đơn vị mình quản lý. Xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị mình trình Hiệu trưởng phê duyệt.

          c. Tổ chức chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình theo quy định.

         d. Quản lý lao động, khối lượng, chất lượng và hiệu quả công việc, công tác giảng dạy và học tập của đơn vị mình.

          e. Đề xuất hình thức kỷ luật đối với giảng viên, giáo viên, nhân viên và HS-SV vi phạm kỷ luật thuộc đơn vị mình quản lý.

          f. Quản lý sử dụng hay phân công quản lý sử dụng tài sản thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao.

          g. Phân công nhiệm vụ cho cấp phó, trưởng bộ môn, giảng viên, giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý.

          h. Quản lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho giảng viên, giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền. Đánh giá, nhận xét, đề nghị khen thưởng, kỷ luật, xét A, B, C và đề xuất các vấn đề liên quan đến giảng viên, giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình một cách khách quan, công bằng nhằm phát huy trí tuệ tập thể.

          i. Đề nghị thành lập bộ môn, đề xuất Trưởng bộ môn và giáo viên chủ nhiệm.

          k. Tham gia các Hội đồng tư vấn của Nhà trường theo quyết định thành lập của Hiệu trưởng.

          l. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng.

4. Các phó trưởng Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc là người giúp Trưởng Phòng, Khoa, đơn vị quản lý, điều hành một số mặt công tác của Phòng, Khoa, đơn vị do trưởng Phòng, Khoa, đơn vị phân công.

Cấp phó Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc nghiêm túc chấp hành sự phân công của cấp trưởng, có trách nhiệm phối hợp với cấp trưởng trong chỉ đạo điều hành công việc, không được xử lý công việc ngoài thẩm quyền, cấp phó liên đới chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mảng công tác được phân công.

5. Trưởng, Phó Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc được bổ nhiệm sau khi thực hiện theo quy trình từ Phòng, Khoa, đơn vị đề xuất lên Ban Giám hiệu, Đảng ủy xem xét và giao cho Hiệu trưởng bổ nhiệm theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tuổi đời khi bổ nhiệm trưởng, phó các Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc không quá 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ.

6. Mỗi bộ môn có một trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn do trưởng Khoa đề nghị (sau khi lấy phiếu tín nhiệm tại tổ bộ môn) Hiệu trưởng xem xét , quyết định bổ nhiệm vào đầu mỗi năm học.

7. Ngoài chức năng nhiệm vụ cụ thể đã được quy định cho các đơn vị, các Phòng, Khoa, đơn vị phải thực hiện:

          a. Chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất..., các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng và bộ phận chức năng, chuyên môn được Hiệu trưởng phân công.

          b. Phối hợp với các Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc khác trong việc thực hiện nhiệm vụ chung có liên quan đến nhiệm vụ của Nhà trường.

8. Sự phối hợp công tác giữa các Phòng, Khoa, đơn vị

          a. Mối quan hệ với các Phòng-Khoa, đơn vị và các đoàn thể: là mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Các Phòng, Khoa đơn vị trong tòan trường thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng.

          b.  Đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ phải chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện. Đơn vị chủ trì thực hiện chịu trách nhiệm về kết quả nhiệm vụ được phân công; có nhiệm vụ đôn đốc nhắc nhở đơn vị phối hợp thực hiện nhằm triển khai thực hiện tốt và kịp thời nhiệm vụ được giao.

          c. Đơn vị phối hợp thực hiện có trách nhiệm phối hợp giải quyết công việc liên quan kịp thời trên tinh thần hợp tác, trách nhiệm, không đùn đẩy, lảng tránh.

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow