Kế hoạch thi tốt nghiệp Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề khóa 10 - năm 2014


Số: 23/KH-CĐN
Quảng Ngãi, ngày 02  tháng 7  năm 2014

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức thi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghềCao đẳng nghề hệ chính quy năm 2014
đối với học sinh, sinh viên khóa 10 (khóa học 2011-2014)

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy;

Căn cứ nội dung cuộc họp của Hội đồng thi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghềCao đẳng nghề hệ chính quy năm 2014 và tiến độ đào tạo năm học 2013-2014 của khóa 10;

Nay Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghềCao đẳng nghề hệ chính quy – Khóa thi ngày 12-15/8/2014, cụ thể như sau:

I. Nghề thi, lịch thi và địa điểm thi:

1. Số lượng và ngành nghề dự thi:

TT

Khóa học

Lớp

Nghề đào tạo

Số lượng

(dự kiến)

Ghi chú

1

Khóa10

( Hệ cao đẳng nghề)

CDCGK11A1

Cắt gọt kim loại

12

 

6

CDHAN11A1

Hàn

37

 

2

CDCNT11A1

Công nghệ ô tô

44

 

3

CDKTD11A1

Kế toán doanh nghiệp

29

4

CDDCN11A1

Điện công nghiệp

30

5

CDVHT11A1

VHTB chế biến dầu khí

30

Tổng

182

1

Khóa 10

( Hệ trung cấp nghề - 03 năm)

CNT11B1

Công nghệ ô tô

36

2

HAN11B1

Hàn

21

3

HAN11B2

Hàn

16

4

HAN11B3

Hàn

18

5

DCN11B1

Điện công nghiệp

25

6

KTD11B1

Kế toán doanh nghiệp

8

Tổng

124

Tổng khóa 10

306

2. Địa điểm thi:

Tại khu A và các Xưởng thực hành của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất.

3. Lịch thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Hình thức thi

Ghi chú

12/8/2014

Sáng

Chính trị

120 phút

Tự luận

Các lớp TCN và CĐN

12/8/2014

Chiều

Lý thuyết nghề

150-180 phút

Tự luận

13/8/2014

Sáng

Toán

120 phút

Tự luận

 

Các lớp TCN

 

13/8/2014

60 phút

Trắc nghiệm

13/8/2014

Chiều

Văn

120 phút

Tự luận

13/8/2014

Hóa

60 phút

Trắc nghiệm

Từ 13/8/2014 đến 14/8/2014

Cả ngày

Thực hành nghề

Từ 01 đến 2 ngày và không quá 8 giờ/ngày

Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm hoặc dịch vụ

Các lớp CĐN

Từ 14/8/2014 đến 15/8/2014

Cả ngày

Thực hành nghề

Từ 01 đến 2 ngày và không quá 8 giờ/ngày

Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm hoặc dịch vụ

Các lớp TCN

• Buổi sáng: bắt đầu lúc 7h30
• Buổi chiều: bắt đầu lúc 13h15

II. Tổ chức thực hiện kỳ thi: 

1. Công tác chuẩn bị:

+ Triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp tới các Phòng, Khoa, đơn vị có liên quan và phổ biến cho học sinh, sinh viên biết;

+ Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và công bố danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp;

+ Giao đề cương ôn tập, tổ chức ôn tập môn chính trị, lý thuyết chuyên môn nghề, các môn văn hóa và luyện tập thực hành nghề cho học sinh, sinh viên;

+ Thành lập các tiểu ban: Ban đề thi, ban coi thi, ban chấm thi.

+ Gửi kế hoạch thi tốt nghiệp về Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Về đề thi: 

2.1. Đối với trình độ Cao đẳng nghề:

- Đối với các nghề thi theo ngân hàng đề thi chung của Bộ LĐTBXH: (Cắt gọt kim loại, Hàn, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Kế toán doanh nghiệp)

+ Đăng ký bắt thăm đề thi tại trụ sở Tổng cục Dạy nghề (Vụ Đào tạo nghề);

+ Trên cơ sở đề thi đã bắt thăm được từ ngân hàng đề thi chung, ban đề thi bổ sung thêm một số câu hỏi/bài tập thuộc phần tự chọn để tạo thành bộ đề thi hoàn chỉnh (kèm đáp án, thang điểm) theo đúng hướng dẫn của Tổng Cục Dạy nghề. Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt đề thi để triển khai thực hiện.

- Đối với  nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí: Thi theo Bộ đề thi được Khoa CNLHD xây dựng năm 2013 và đã được TCDN phê duyệt

2.2. Đối với trình độ Trung cấp nghề:

- Giao ban đề thi soạn đề thi, đáp án, thang điểm, mỗi môn tối thiểu 02 đề để tổ chức bắt thăm và sao in đóng gói.

- Yêu cầu đề thi tốt nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng của người học nghề đã tích luỹ được trong quá trình học tập và rèn luyện.
Giáo viên ra đề gửi đề về thư ký Ban đề thi chậm nhất vào ngày 05/8/2014 

III. Phân công nhiệm vụ: 

1. Các Ban giúp việc:

Ban thư ký, ban coi thi, ban đề thi, ban chấm thi, làm việc theo sự phân công của Hội đồng thi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề hệ chính quy năm 2014 và lưu ý một số nội dung sau:

- Các giáo viên được phân công coi thi có mặt tại phòng họp giao ban: buổi sáng lúc7h15, buổi chiều lúc 13h00 theo lịch thi để làm nhiệm vụ coi thi.

- Giáo viên chấm thi thực hiện đúng theo quy định chấm thi đã được Hội đồng phê duyệt

- Thư ký hội đồng thi tốt nghiệp phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu cho Ban giám hiệu về việc mời chuyên gia từ các Doanh nghiệp tham gia vào việc ra đề và chấm thi. 

2. Phòng Đào tạo và Phòng Công tác Học sinh-sinh viên: 

- Chuẩn bị hồ sơ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp theo đúng quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi 02 tuần trước ngày thi.

- Thông báo cho thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7giờ 15 phút sáng và 13giờ 15 phút chiều theo thời gian thi để dự thi. (Thí sinh vào muộn quá 5 phút sau khi đã phát đề thi thì không được dự thi).

- Thông báo cho thí sinh dự thi phải  ăn mặc đúng tác phong quy định của Trường, mang theo thẻ HSSV, hoặc giấy CMND khi vào phòng thi. 

3. Phòng Hành chính – Quản trị:

- Chuẩn bị phòng thi lý thuyết, điện, nước và các trang thiết bị khác phục vụ kỳ thi. 

- Niêm phong các phòng thi tại Khu nhà Lý thuyết A trước ngày thi,  bố trí phòng họp giao ban vào lúc 7h15 và 13h00  ngày 12/8/2014.

- Chuẩn bị các vấn đề liên quan để tổ chức lễ khai mạc kỳ thi.

4. Khoa chuyên môn:

- Gửi danh sách giáo viên ôn tập, ra đề thi và chấm thi tốt nghiêp về Phòng Đào tạo để Phòng tham mưu các Ban giúp việc cho Hội đồng thi. Thời hạn gửi danh sách: Ngày  09/7/2014.

- Phối hợp với phòng TTSX & TB chuẩn bị vật tư, xưởng thực hành phục vụ kỳ thi. 

- Hoàn thành điểm số của HSSV các lớp trước ngày 25/7/2014.

- Chỉ đạo GVCN thông báo kế hoạch này đến HSSV.

- Không xếp lịch dạy các phòng ở Khu Nhà Lý thuyết A vào ngày 12 tháng 8 năm 2014.

5. Phòng Kế toán - Tài vụ:

Phối hợp với các Khoa, Phòng liên quan hoàn tất thủ tục học phí., lệ phí và chốt danh sách học sinh đã hoàn thành các khoản học phí, lệ phí gửi Phòng Đào tạo trước ngày 25/7/2014 để làm cơ sở xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

6. Thư viện:

Rà soát danh sách HSSV Khóa 10 còn nợ sách và hoàn tất việc thu hồi sách còn nợ trước ngày 25/7/2014. Gửi danh sách học sinh còn nợ sách về Phòng Đào tạo để trình Hội đồng xem xét và xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Ban Giám hiệu yêu cầu các Phòng - Khoa - Đơn vị liên quan triển khai, phối hợp thực hiện kế hoạch này, nếu có gì vướng mắc báo cáo Ban Giám hiệu để chỉ đạo thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (để báo cáo);
- Vụ Dạy nghề chính quy – TCDN (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ngãi;     
- Ban giám hiệu (chỉ đạo)
- Các Phòng-Khoa;
- Lưu VT, ĐT.


Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 6222 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow