Giới thiệu Phòng Quản lý đào tạo - Khoa học


THÔNG TIN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - KHOA HỌC

Điện thoại: 0255.6525.940 - EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Tường Giang

Nhân viên:

- ThS. Huỳnh Thiếu Duy

-  KS. Phạm Thị Phúc Hảo

- ThS. Võ Hoa

-  KS. Lê Thanh Tiến

- CN. Nguyễn Thị Vi

1. Chức năng:

1.1. Tham mưu và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên, chương trình đào tạo kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

1.2. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác giáo dục toàn diện; chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên (sau đây viết tắt là HSSV).

1.3. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác khoa học, công nghệ.

1.4. Tham mưu và tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực thư viện.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên, chương trình đào tạo kiến thức văn hóa trung học phổ thông

2.1.1. Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển Trường trong từng giai đoạn, phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp, Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.1.2. Xây dựng và tổ chức các hoạt động đào tạo theo mục tiêu, chương trình, tiến độ, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu; hướng dẫn đơn vị, nhà giáo lập hồ sơ nhà giáo và quản lý hồ sơ đào tạo.

2.1.3. Chủ trì quản lý công tác tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

2.1.4. Tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ sơ cấp lên trình độ cao đẳng đối với các ngành nghề đạo tạo do Trường đăng ký.

2.1.5. Tổ chức lựa chọn hoặc tổ chức xây dựng hoặc phối hợp với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu giảng dạy; xuất bản, in ấn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập, luận văn, khóa luận v.v.

2.1.6. Nghiên cứu đề xuất phương án phát triển về mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề đào tạo, quy mô và phương thức đào tạo; thực hiện đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định. Lập kế hoạch tổ chức lễ khai giảng và bế giảng, trao bằng tốt nghiệp.

2.1.7. Kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập của nhà giáo và HSSV; tổng hợp giờ giảng của nhà giáo trình Hiệu trưởng phê duyệt.

2.1.8. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo chuẩn chức danh nghề nghiệp của nhà giáo.

2.1.9. Đánh giá, phân loại kết quả học tập của HSSV theo quy chế. Tổng hợp số liệu, các tài liệu liên quan đến công tác đào tạo để báo cáo Hiệu trưởng khi có yêu cầu.

2.1.10. Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp; quản lý các loại phôi bằng, chứng chỉ, lập sổ theo dõi và cấp phát bằng, chứng chỉ cho HSSV theo đúng quy định.

2.1.11. Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhập học, hướng dẫn công tác đại hội lớp đầu mỗi năm học, tham mưu quyết định chuẩn y ban cán sự lớp, tổ chức làm thẻ HSSV.

2.1.12. Hướng dẫn các khoa, bộ môn xây dựng chương trình đào tạo, hồ sơ mở nghề đào tạo mới. Xây dựng và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo theo đúng quy định.

2.1.13. Tổ chức phong trào dạy tốt, học tốt; lập kế hoạch các hội thi giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thi tay nghề cho HSSV.

2.1.14. Căn cứ kế hoạch giảng dạy cùng với các khoa lập kế hoạch mời thỉnh giảng (nếu có) và lập hồ sơ thực hiện chế độ thanh toán tiền giờ giảng.

2.1.15. Chủ trì và phối hợp với các khoa đề xuất giáo viên chủ nhiệm; tổng hợp, đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm theo quy chế.

2.1.16. Xây dựng các quy định, quy chế chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý đào tạo, khoa học.

2.1.17. Phối hợp với các đơn vị chức năng khai thác sử dụng hiệu quả giảng đường, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác giảng dạy tại giảng đường, phòng học lý thuyết theo phân cấp quản lý.

2.1.18. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo quy định; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ công tác đào tạo.

2.1.19. Làm đầu mối tổ chức các kỳ thi cho HSSV; tổ chức bốc thăm đề thi, in, sao đề thi; nhận bài thi, làm phách, tổ chức chấm bài thi, ráp phách, nhập điểm, tổng hợp, thống kê, công bố kết quả thi.

2.1.20. Tổ chức phúc khảo và giải quyết các vướng mắc liên quan đến kết quả điểm của HSSV theo quy định.

2.1.21. Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định.

2.1.22. Phối hợp với các đơn vị xây dựng ngân hàng đề thi chung cho toàn Trường và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi.

2.1.23. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thi, xét công nhận tốt nghiệp cuối khóa, là thường trực Hội đồng thi tốt nghiệp.

2.1.24. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2.2. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác giáo dục toàn diện; chế độ, chính sách đối với HSSV

2.2.1. Theo dõi việc học tập của HSSV, bảo lưu kết quả học tập, thôi học, tạm dừng học, tiếp nhận học lại của HSSV.

2.2.2. Lập hồ sơ xử lý kỷ luật HSSV vi phạm nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt; là thành viên Hội đồng kỷ luật HSSV.

2.2.3. Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chương trình ngoại khóa cho HSSV. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa; tổ chức chào cờ theo quy định.

2.2.4. Thực hiện việc tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện, công tác xét học bổng, khuyến khích học tập đối với HSSV.

2.2.5. Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, tư vấn toàn diện; tác phong, nề nếp học tập, sinh hoạt; tiếp nhận và giải quyết hoặc đề xuất giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại liên quan đến HSSV.

2.2.6. Chủ trì, kết hợp với các phòng, khoa liên quan và giáo viên chủ nhiệm thực hiện chế độ miễn giảm, hỗ trợ học phí, vay vốn tín dụng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể; phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên và thực hiện những chế độ, chính sách khác cho HSSV theo đúng quy định.

2.2.7. Phối hợp cùng đơn vị chức năng quản lý HSSV nội trú.

2.2.8. Chủ trì và thông báo với khoa, giáo viên chủ nhiệm cung cấp thông tin về quá trình học tập và rèn luyện của HSSV đến gia đình người học; chủ trì và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các cuộc họp phụ huynh.

2.2.9. Phối hợp với các đơn vị chức năng vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ, học bổng cho HSSV.

2.3. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác khoa học, công nghệ

2.3.1. Xây dựng kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tế của Trường.

2.3.2. Định hướng nghiên cứu các đề tài ứng dụng, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các đề tài khoa học nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập trong Nhà trường; tổng hợp đề tài các cấp và tham mưu quy đổi thời gian nghiên cứu khoa học với thời gian thực hiện công tác giảng dạy.

2.3.3. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; đề xuất các chế độ quản lý, khuyến khích nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện của Nhà Trường.

2.3.4. Phối hợp với các khoa định hướng cho HSSV tham gia nghiên cứu khoa học, gắn kiến thức học ở Trường vào thực tế nghiên cứu để tạo ra sản phẩm.

2.3.5. Tổ chức nghiệm thu, đánh giá các đề tài nghiên cứu.

2.3.6. Định kỳ báo cáo việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; quản lý và lưu giữ hồ sơ khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học.

2.4. Tham mưu và tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực thư viện

2.4.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của hoạt động thư viện, tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin thư viện.

2.4.2. Bổ sung, phát triển nguồn tài liệu trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; thu nhận các tài liệu nội sinh trong Trường như khóa luận, chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu v.v.

2.4.3. Tổ chức phục vụ, tập huấn cho người đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các loại hình phục vụ tại thư viện.

2.4.4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, phục vụ tại thư viện; xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa tài liệu nhằm tăng cường nguồn tài liệu điện tử.

2.4.5. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của thư viện theo quy định; tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu; thanh lọc các tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo đúng quy định.

2.4.6. Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo kịp thời các hoạt động của thư viện.

2.4.7. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên thư viện; làm thẻ thư viện cho viên chức, người lao động và HSSV của Trường.

2.4.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Thành tích đạt được của đơn vị qua các năm:

- 2002 – 2016: Giấy khen của Hiệu trưởng cho Tập thể Lao động xuất sắc.

- 2011: Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ngãi vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Trường giao đoạn 2001-2011

- 2016: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội/

4. Các nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm:

TT

Tên Đề tài

Mã số

Cấp thực hiện

CNĐT

1

Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý tuyển sinh

T2011-01

Trường

Lê Vinh Cầm

2

Thiết kế xây dựng phần mềm quản lý và khảo sát thông tin của HSSV

T2016-02

Trường

Lê Vinh Cầm

3

Thiết kế và kết nối dữ liệu sổ quản lý HSSV

P2016-03

Phòng

Huỳnh Thiếu Duy

TT

Tên Sáng kiến, giải pháp

Mã số

 

Người thực hiện

1

Ứng dụng tin học trong việc quản lý dữ liệu, in ấn và cấp phát chứng chỉ, bằng tốt nghiệp nghề

S2015-07

 

Huỳnh Thiếu Duy

2

Biểu mẫu hóa các văn bản dùng cho một số mảng công việc tại Phòng Đào tạo

S2015-05

 

Lê Thị Thùy Trang

(Nguyên Phó trưởng phòng)

 

 

(Cập nhật 23/05/2017)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow