Giới thiệu Phòng Kế hoạch - Tài chính


THÔNG TIN PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Điện thoại: (0255) 2212.788, (0255) 2212.869 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Trưởng phòng: ThSVõ Hữu Việt

- Phó Trưởng phòng: ThS. Cao Bảo Hiệp

 

 

 

 

 

 

- Lãnh đạo: 02

- Chuyên viên: 02

1. Chức năng:

1.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý kế hoạch và tài chính, đảm bảo nâng cao mức độ tự chủ tài chính và cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

1.2. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý kế toán.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý kế hoạch và tài chính, đảm bảo nâng cao mức độ tự chủ tài chính và cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả

2.1.1. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng; báo cáo kinh tế kỹ thuật, khảo sát hiện trạng và tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư theo phân cấp quản lý.

2.1.2. Công tác kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án đầu tư, chương trình mục tiêu; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư của các dự án, chương trình mục tiêu theo phân cấp quản lý.

2.1.3. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, thẩm định kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn; dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch theo năm học.

2.1.4. Công tác kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, kinh phí; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách; danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản hàng năm.

2.1.5. Làm đầu mối xây dựng các quy định về quản lý tài chính; hàng năm rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; tổ chức thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật; chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất mức chi học bổng học tập trình Hiệu trưởng phê duyệt.

2.1.6. Công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả, đúng quy định hiện hành.

2.1.7. Lập báo cáo quyết toán tài chính và thực hiện kiểm tra, kiểm toán tài chính hàng năm; thực hiện công tác báo cáo kế hoạch, tài chính định kỳ và đột xuất.

2.1.8. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng phương án tự chủ tài chính; phương án sử dụng tài chính, tài sản tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

2.1.9. Chủ trì và phối hợp xây dựng các định mức thu, chi; tiêu hao vật tư, kinh tế kỹ thuật trong hoạt động đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Nhà trường.

2.1.10. Thực hiện kê khai, quyết toán và nộp các khoản thuế; kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với viên chức, người lao động và khoản thuế thu nhập cá nhân vãng lai của hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn được Trường chi trả tiền công.

2.1.11. Quản lý tài sản về giá trị, trích khấu hao tài sản; phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác quản lý về mua sắm, sử dụng, kiểm kê và thanh lý tài sản theo đúng quy định.

2.1.12. Theo dõi vốn huy động; tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.

2.2. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý kế toán

2.2.1. Quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát đảm bảo tất cả các khoản thu, chi theo đúng quy định; kiểm tra xét duyệt hồ sơ quyết toán kinh phí.

2.2.2. Tổ chức hạch toán kế toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

2.2.3. Chủ trì xây dựng Quy trình giải quyết chứng từ kế toán; hướng dẫn các đơn vị, cá nhân ghi sổ theo dõi tài sản, hạch toán, ghi sổ các khoản thu, chi và kiểm tra việc hạch toán, thanh quyết toán các khoản thu, chi tại đơn vị; hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu, sổ sách chứng từ kế toán.

2.2.4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát quy trình, thủ tục ký kết hợp đồng, ứng vốn, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh quyết toán các dự án đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật.

2.2.5. Thực hiện công tác bảo quản và lưu giữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán theo đúng quy định.

2.2.6. Thực hiện việc thanh toán các chế độ về tiền lương, các khoản có tính chất lương, phụ cấp, trợ cấp, khen thưởng, các chế độ chính sách khác đối với viên chức, người lao động; học bổng, trợ cấp xã hội, khen thưởng, các chế độ chính sách khác đối với HSSV và các khoản chi phúc lợi, chi thường xuyên khác.

2.2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4. Quyền hạn của trưởng phòng:

Thừa lệnh Hiệu trưởng phổ biến các nguyên tắc tài chính và kiểm tra giám sát nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác tài chính kế toán.

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow