Chức năng, nhiệm vụ Khoa Kỹ thuật tổng hợp


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ KHOA KỸ THUẬT TỔNG HỢP

CHỨC NĂNG

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư thực hành được giao theo đúng chương trình đào tạo của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và Nhà trường.

- Tổ chức giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, rèn luyện học sinh, sinh viên thuộc khoa quản lý.

- Tham mưu và tổ chức các hoạt động sản xuất dịch vụ gắn với đào tạo.

NHIỆM VỤ

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu hoa học các ngành nghề thuộc Khoa quản lý như: Công nghệ may, công nghệ may & thời trang, đồ họa đa phương tiện, quản lý vận tải và dịch vụ Logictics, thương mại điện tử, Kế toán  doanh nghiệp...

- Quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp và chất lượng đào tạo thuộc Khoa do Hiệu trưởng giao. 

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môđun/ môn học các chuyên ngành thuộc Khoa.

- Tổ chức kiểm tra kết thúc môn học/môđun của từng học kỳ và thi tốt nghiệp, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh - sinh viên thuộc Khoa.  

- Quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị thực hành, thiết bị văn phòng, nhà xưởng đạt hiệu quả cao.

- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh – sinh viên thuộc khoa quản lý. 

- Đề nghị đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ của khoa.

- Định kỳ mỗi tháng họp một lần vào cuối tháng để sinh hoạt nhận xét đánh giá công tác giảng dạy, học tập, công tác giáo dục học sinh - sinh viên, công tác chủ nhiệm lớp và triển khai nhiệm vụ.

- Thực hiện báo cáo toàn bộ kết quả hoạt động của khoa đúng định kỳ và đột xuất theo đề nghị của Ban giám hiệu.

(15/04/2020)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow