Học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2013-2014 - Khóa 12 (Liên kết)


Trích Quyết định số 455/QĐ-CĐN ngày 08 tháng 9 năm 2014

Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng học sinh - sinh viên

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2013 – 2014 cho sinh viên các lớp liên kết hóa dầu khóa XII.

 (có danh sách và mức thưởng kèm theo)

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng, Phòng – Khoa, các bộ phận liên quan, những học sinh - sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Quyết định và danh sách: click vào đây để tải

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow