Học bổng khuyến học cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó học tập - kì I năm 2014


Trích Quyết định số 456/QĐ-CĐN ngày 08 tháng 9 năm 2014

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp học bổng khuyến học cho 07 sinh viên có hoàn cảnh gia đình 

khó khăn vượt khó học tập, gồm những HSSV sau:

Với số tiền thưởng là: 500.000/01 HSSV.

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng, Phòng – Khoa, các bộ phận liên quan, và các 

HSSV có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

(Có danh sách kèm theo)

Quyết định và danh sách: click vào đây để tải

 

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow