Quyết Định thực hiện CS Nội trú đối với HSSV K_XVIII từ 10/2019 đến 12/2020


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chính sách Nội trú đối với học sinh sinh viên khóa XVIII, từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2020

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ- LĐTBXH ngày 03/07/2009 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ- LĐTBXH ngày 01/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ- LĐTBXH ngày 09/03/2017 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất thành Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất;

Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với HS- SV học cao đẳng, trung cấp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ -TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với HS-SV học cao đẳng, trung cấp;

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-LĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của các ông: Trưởng phòng Quản lý đào tạo; Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chi tiền chính sách Nội trú từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2020 cho học sinh sinh viên khóa XVIII, học tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, số tiền: 588.410.000đ

(Bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm mười ngàn đồng),

Trong đó:

Năm 2019- số lớp: 08; Số HS SV: 23; Số tiền: 121.982.000đ, (Có danh sách kèm theo).

Năm 2020- số lớp: 08; Số HS SV: 29; Số tiền: 466.428.000đ, (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Học sinh sinh viên có tên ở Điều 1 được hưởng chính sách Nội trú theo quy định hiện hành;

Quyết định này thay thế Quyết định số 410/QĐ-CDQ và Quyết định số 411/QĐ-CDQ ngày 25/8/2021 của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất về việc thực hiện chính sách Nội trú cho học sinh sinh viên khóa XVIII.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng phòng Kế toán – tài vụ,  Khoa nghề, các đơn vị liên quan và những học sinh sinh viên có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Th.S. Lê Thành Nam


Sửa đổi vào Thứ sáu, 01 Tháng 10 2021 11:06
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 455 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow