Hồ sơ biểu mẫu Công tác Học sinh - sinh viên

HỒ SƠ BIỂU MẪU CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

(Kèm theo Qui trình giải quyết các thủ tục dành cho Học sinh - Sinh viên)

(Cập nhật ngày 18/04/2017)

TT

Ký hiệu

Tên hồ sơ biểu mẫu

File hồ sơ, biểu mẫu

1

-

Qui trình làm việc: áp dụng giải quyết công việc của Phòng Công tác Học sinh - sinh viên

Tải về

2

M-01

Đơn xin xác nhận

Tải về

3

M-02

Đơn đề nghị miễn giảm học phí

Tải về

4

M-03

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Tải về

5

M-04

Giấy xác nhận để vay vốn sinh viên

Tải về

6

M-05

Giấy xác nhận là HSSV của Trường; Hoãn nghĩa vụ quân sự

Tải về

7

M-06

Giấy xác nhận mất biên lai học phí

Tải về

8

M-07

Biên bản đại hội lớp

Tải về

9

M-08

Biên bản sinh hoạt lớp

Tải về

10

M-09

Mẫu bảng điểm rèn luyện

Tải về

11

M-10

Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú

Tải về

12

M-11

Đơn đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ

Tải về

13

M-12

Giấy xác nhận ưu đãi con thương binh

Tải về

 

 

Văn bản Nhà trường

VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG

(Hệ thống các văn bản do Nhà trường ban hành)

TT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

File văn bản

1

10/QĐ-CĐN

08/01/2015

Ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề

Tải về

2

465/QĐ-CĐN

10/09/2014

Ban hành Quy chế văn hóa công sở

Tải về

3

464/QĐ-CĐN

10/09/2014

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Tải về

4

463/QĐ-CĐN

10/09/2014

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô

Tải về

5

128/QĐ-CĐN

12/07/2012

Quy định mua sắm, cấp phát, sử dụng vật tư thực hành

Tải về

6

165/QĐ-CĐN

07/09/2011

Ban hành Quy chế HSSV

Tải về

7

177/QĐ-CĐN

22/09/2011

Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện HSSV

Tải về

8

642/QĐ-CĐN

24/12/2014

Quy định quản lý hoạt động KH&CN

Tải về

9

72/QĐ-CĐN

06/02/2015

Ban hành bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ

Tải về

10

423/QĐ-CĐN

19/08/2014

Quy định quản lý, giám sát ngày giờ công lao động và xếp loại ABC

Tải về

11

588/QĐ-CĐN

11/11/2014

Ban hành Quy chế thi tay nghề cấp Trường

Tải về

12

241/QĐ-CĐN

18/06/2014

Quy định về sử dụng hộp thư điện tử

Tải về

(Cập nhật ngày 6/5/2015)

 

Hồ sơ biểu mẫu Đào tạo

HỒ SƠ BIỂU MẪU ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định 152/QĐ-CĐN ngày 10/08/2012)

TT

Ký hiệu

Tên hồ sơ biểu mẫu

File hồ sơ, biểu mẫu

1

DT-01

Đơn xin tạm dừng học tập

Tải về

2

DT-02

Đơn xin tiếp tục học tập

Tải về

3

DT-03

Đơn xin thôi học

Tải về

4

DT-04

Đơn xin xác nhận điểm

Tải về

5

DT-05

Giấy vào lớp

Tải về

6

DT-06

Đơn xin chuyển ngành nghề

Tải về

7

DT-07

Đơn xin chuyển khoá học

Tải về

8

DT-08

Đơn xin chuyển điểm, miễn môn học/ mô đun

Tải về

9

DT-09

Giấy chứng nhận là sinh viên, học sinh đang học tại trường

Tải về

10

DT-10

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Tải về

11

DT-11

Đơn xin cấp giấy chứng nhận học xong chương trình

Tải về

12

DT-12

Giấy chứng nhận hoàn tất chương trình

Tải về

13

DT-13

Giấy cam đoan của học sinh, sinh viên

Tải về

14

DT-14

Giấy cam đoan của phụ huynh

Tải về

15

DT-15

Giấy đề nghị xóa tên khỏi danh sách lớp

Tải về

16

DT-16

Giấy xin phép nghỉ học

Tải về

17

DT-17

Đơn xin thi lại tốt nghiệp

Tải về

18

DT-18

Đơn xin xác nhận nhập học muộn

Tải về

19

DT-19

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Tải về

20

DT-20

Đơn xin xác minh bằng tốt nghiệp

Tải về

(Cập nhật ngày 20/5/2015)

 

Qui trình làm việc

QUI TRÌNH LÀM VIỆC

 

Đang cập nhật

Hồ sơ biểu mẫu Nghiên cứu Khoa học

HỒ SƠ BIỂU MẪU DÀNH CHO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định ....../QĐ-CĐN ngày ..../..../201....)

TT

Tên loại hồ sơ biểu mẫu

Bộ phận thực hiện

File hồ sơ biểu mẫu

Mẫu 1

Phiếu đăng ký đề tài

CBVC, HSSV

Tải về

Mẫu 2

Phiếu đăng ký sáng kiến

CBVC, HSSV

Tải về

Mẫu 3

Danh mục đề tài/sáng kiến đăng ký

Phòng Đào tạo

Tải về

Mẫu 4

Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt danh mục đề tài

Hội đồng KH&ĐT

Tải về

Mẫu 5

Thuyết minh đề tài (CBGV)

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 6

Thuyết minh đề tài (HSSV)

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 7

Dự toán kinh phí

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 8

Bảng tổng hợp điểm đánh giá Thuyết minh đề tài

Hội đồng chuyên ngành xét duyệt đề tài

Tải về

Mẫu 9

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài

Thành viên HĐ chuyên ngành xét duyệt đề tài

Tải về

Mẫu 10

Biên bản họp HĐ chuyên ngành xét duyệt đề tài

Hội đồng chuyên ngành xét duyệt đề tài

Tải về

Mẫu 11

Phiếu bổ sung Thuyết minh đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 12

Đề nghị phê duyệt, giao nhiệm vụ thực hiện đề tài

Phòng Đào tạo

Tải về

Mẫu 13

Hợp đồng thực hiện đề tài

Phòng Đào tạo và phòng KT-TV (chủ trì)

Tải về

Mẫu 14

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 15

Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài

Phòng Đào tạo

Tải về

Mẫu 16

Bản đề xuất HĐ đánh giá nghiệm thu đề tài

Lãnh đạo đơn vị (đề tài cấp Phòng, Khoa); HĐ KH&ĐT (đề tài cấp Trường)

Tải về

Mẫu 17

Báo cáo tóm tắt đề tài

Chủ nhiệm đề tài (Đối với đề tài cấp Trường)

Tải về

Mẫu 18

Báo cáo tổng hợp đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 19

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài

Thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

Tải về

Mẫu 20

Biên bản họp HĐ đánh giá nghiệm thu đề tài

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

Tải về

Mẫu 21

Bản đề nghị phê duyệt kết quả nghiệm thu đề tài

Phòng Đào tạo

Tải về

Mẫu 22

Báo cáo hoàn thiện hồ sơ đánh giá đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Tải về

Mẫu 23

Biên bản giao nhận sản phẩm đề tài

Phòng Đào tạo (chủ trì)

Tải về

Mẫu 24

Phiếu đánh giá sáng kiến/giải pháp

Thành viên Hội đồng đánh giá SK/GP

Tải về

Mẫu 25

Biên bản họp HĐ đánh giá sáng kiến/giải pháp

Hội đồng đánh giá SK/GP

Tải về

Mẫu 26

Báo cáo thuyết trình sáng kiến/giải pháp

Người thực hiện SK/GP

Tải về

Mẫu 27

Đơn gia hạn đề tài

Chủ nhiệm đề tài, Người thực hiện SK/GP

Tải về

Mẫu 28

Đơn xin không thực hiện đề tài

Chủ nhiệm đề tài, Người thực hiện SK/GP

Tải về

Mẫu 29

Biên bản họp Khoa đánh giá đề tài (đề tài cấp Trường)

Khoa chuyên môn

Tải về

Mẫu 30

Biên bản thanh lý hợp đồng  

Phòng KT-TV (chủ trì)

Tải về

Mẫu 31

Bản đề xuất HĐ chuyên ngành xét duyệt thuyết minh đề tài

Hội đồng KH & ĐT

Tải về

Mẫu 32

Định dạng mẫu khung đề thi

Chủ nhiệm đề tài

Tải về


(Cập nhật ngày 20/5/2015)

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow