Giới thiệu Phòng Tuyển sinh - Quan hệ doanh nghiệp


THÔNG TIN PHÒNG TUYỂN SINH - QUAN HỆ DOANH NGHIÊP

Điện thoại: (0255) 2212738  - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Trưởng phòng: ThS. Lê Vinh Cầm

- Chuyên viên: 04

1. Chức năng:

1.1. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh; tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp, việc làm cho HSSV.

1.2. Tham mưu và tổ chức xây dựng các mối quan hệ doanh nghiệp và tổ chức công tác truyền thông.

1.3. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh; tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp, việc làm cho HSSV

2.1.1. Tham mưu thành lập và thường trực Hội đồng tuyển sinh; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, quy trình tuyển sinh hàng năm; thực hiện công tác khảo sát, thống kê nhằm phục vụ có hiệu quả công tác tuyển sinh, hướng nghiệp.

2.1.2. Quản lý và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo đúng quy định.

2.1.3. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm; huy động các nguồn tài trợ khởi nghiệm đối với HSSV.

2.1.4. Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động; cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động và hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng lao động là HSSV của Trường.

 2.1.5. Tổ chức, hoặc tham gia các chương trình tư vấn nghề nghiệp, Ngày hội tuyển sinh, hội chợ việc làm; các buổi giao lưu, hội thảo trong HSSV.

2.1.6. Thống kê, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển sinh, việc làm của HSSV sau tốt nghiệp từ đó đề xuất giải pháp, kế hoạch cho năm kế tiếp.

2.2. Tham mưu và tổ chức xây dựng các mối quan hệ với doanh nghiệp và tổ chức công tác truyền thông.

2.2.1. Chủ động liên hệ, kết nối các doanh nghiệp; xây dựng và hình thành mạng lưới doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà trường.

2.2.2. Chủ trì và phối hợp với các khoa trong công tác thực tập tại doanh nghiệp; tham mưu nội dung thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ địa điểm thực tập, tham quan thực tế, tuyển dụng việc làm, tài trợ học bổng và đào tạo kỹ năng cho HSSV.

2.2.3. Đề xuất các chương trình liên kết đào tạo giữa Nhà trường và doanh nghiệp, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

2.2.4. Tổ chức hoặc tham gia các cuộc hội thảo giữa Nhà trường và doanh nghiệp về đổi mới phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, xúc tiến việc làm; tăng cường các hoạt động giao lưu giữa Nhà trường với doanh nghiệp.

2.2.5. Công tác xây dựng các chiến lược truyền thông, phát triển thương hiệu Nhà trường; chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch, chương trình truyền thông, phát triển thương hiệu.

2.2.6. Xây dựng và quản trị hiệu quả poster, các nền tản mạng xã hội chính thức của Trường.

2.2.7. Quản lý thông tin, hình ảnh của Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, là đầu mối trong quan hệ của Trường với các cơ quan báo chí.

2.2.8. Công tác thiết kế các ấn phẩm online, ấn phẩm in; tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông để truyền thông quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường.

2.2.9. Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tản mạng xã hội chính thức của Trường.

2.3. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp

2.3.1. Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng của Trường.

2.3.2. Làm đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác quản lý và tổ chức đào tạo.

2.3.3. Tổ chức và hướng dẫn các đơn vị chức năng thực hiện công tác đăng ký các hoạt động kiểm định chất lượng, tự đánh giá chất lượng ở các đơn vị, tổng hợp và báo cáo kết quả tự đánh giá.

 2.3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Quyền hạn của trưởng phòng:

4. Liên hệ:

- Điện thoại: (0255) 2212738

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow