Thông báo chuyển Trường về trực thuộc Bộ lao động Thương binh và Xã hội


THÔNG BÁO

Về việc chuyển Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất về trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 30/12/2011 Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội đã ký Quyết định số 1757/QĐ-LĐTBXH về việc chuyển Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất về trực thuộc Bộ lao động - Thương binh và Xã hội kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Nay Ban Giám hiệu thông báo cho các đơn vị trong toàn Trường được biết và thay đổi tiêu đề và đơn vị chủ quản như sau:

1. Tiêu đề đơn vị chủ quản:

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG CĐN KTCN DUNG QUẤT  
Số: ................................................  
  Quảng Ngãi, ngày ...... tháng ...... năm ......

 

2. Phòng HCQT có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục để đổi khuôn dấu vào đầu tháng 2 năm 2012.

Trong thời gian làm thủ tục đổi khuôn dấu, Trường được sử dụng khuôn dấu cũ trong các hoạt động cho đến khi có con dấu mới.

Yêu cầu các Phòng, Khoa và đơn vị trực thuộc Trường nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. TỔ CHỨC CÁN BỘ

Đoàn Bá Vũ

Nơi nhận:

- Các Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.
Số: 03/TB-CĐN (12/01/2012)
 

Đánh giá nội dung này
(1 Vote)
Đọc 3503 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow