QUYẾT ĐỊNH miễn giảm học phí


QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn giảm học phí cho  học sinh – sinh viên học kỳ I (Đợt 2) năm học 2021-2022, bổ sung học kỳ II năm học 2020 -2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ- LĐTBXH ngày 03/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ- LĐTBXH ngày 01/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ- LĐTBXH ngày 09/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất thành Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng;

Xét đề nghị của các ông: Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng phòng Kế toán - tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn, giảm học phí học kỳ I (Đợt 2) năm học 2021-2022 và bổ sung học kỳ II năm học 2020 -2021 cho học sinh sinh viên đang học tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, như sau:

- Khóa XVII:  27 sinh viên,  số tiền:      88.830.000đ,

- Khóa XVIII: 80 sinh viên, số tiền:    263.200.000đ,

- Khóa XVIII: 06 học sinh,  số tiền:      24.200.000đ,

Danh sách 1                                Danh sách 2

Tổng cộng                                        376. 230.000đ, (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm ba chục ngàn đồng).

Điều 2. Học sinh có tên ở Điều 1 được hưởng chế độ miễn, giảm tiền học phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng phòng Kế toán - tài vụ, các khoa nghề, bộ phận liên quan, những học sinh có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Lê Thành Nam

 


Sửa đổi vào Thứ hai, 08 Tháng 11 2021 16:03
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 547 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow