QUYẾT ĐỊNH Miễn giảm học phí XVIII, XIX - học kỳ II (Đợt 3) năm học 2021-2022


QUYẾT ĐỊNH

về việc miễn giảm học phí cho  học sinh sinh viên Khóa XVIII, XIX - học kỳ II (Đợt 3) năm học 2021-2022

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ- LĐTBXH ngà- 03/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ- LĐTBXH ngày 01/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ- LĐTBXH ngày 09/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất thành Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng;

Xét đề nghị của các ông: Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng phòng Kế toán - tài vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn, giảm tiền học phí học kỳ II (Đợt 3) năm học 2021-2022 và bổ sung các học kỳ trước cho học sinh sinh viên khóa XVIII, XIX đang học tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, trong đó:

          -  Khóa  XVIII: 06 lớp; 42 hssv; số tiền: 177.680.000đ

          -  Khóa    XIX: 05 lóp; 06 hssv; số tiền:   22.300.000đ

  Tổng cộng                                                    199.980.000đ

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám chục ngàn đồng) - (có danh sách học sinh sinh viên kèm theo).

Điều 2. Học sinh có tên ở Điều 1 được hưởng chế độ miễn, giảm tiền học phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng phòng Kế toán - tài vụ, các khoa nghề, bộ phận liên quan, những học sinh sinh viên có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:                                                                             

- Ban Giám  hiệu;                                                                                                                   

- Như Điều: 3;

- Đăng Website Nhà trường;

- Lưu VT.

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thành Nam

 


Sửa đổi vào Thứ hai, 18 Tháng 7 2022 15:10
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 456 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow