QUYẾT ĐỊNH cấp học bổng khuyến khích học tập NH2020_2021


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập

 học kỳ II năm học 2020 - 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ- LĐTBXH ngày 03/07/2009 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/7/2013 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ- LĐTBXH ngày 09/03/2017 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất thành Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất;

Căn cứ Thông tư số 17/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Quyết định 70/2008/QĐ-BLĐTB&XH ngày 30/12/2008 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về học bổng khuyến khích học nghề;

Căn cứ Quyết định 444/QĐ-CDQ ngày 09/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất về việc ban hành Qui chế tổ chức đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 65a/QĐ-CDQ ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất về việc ban hành Quy chế chi tiêu Nội bộ năm 2021;

Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng thi đua – Khen thưởng cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất ngày 15/ 8 /2022;

Xét đề nghị các ông Trưởng Phòng Kế toán tài vụ; Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho những học sinh, sinh viên Khóa XVIII, XIX (Có danh sách học sinh sinh viên kèm theo) số tiền : 289.950.000đ  (Hai trăm tám mươi chín triệu, chín trăm năm chục ngàn đồng), được phân bổ như sau:

- Khoa Cơ khí động lưc: Loại Xuất sắc: 02 hssv, loại Giỏi: 16 hssv,loại Khá: 57 hssv, số tiền: 114.600.000đ;

- Khoa Cơ khí chế tạo: Loại Xuất sắc: 05 hssv, loại Giỏi: 26 hssv, loại Khá: 33 hssv, số tiền:  99.850.000đ;

- Khoa Điện – điện tử: Loại Xuất sắc: 03 hssv, loại Giỏi: 06 hssv, loại Khá: 25 hssv, số tiền: 52.350.000đ;

- Khoa Kỹ thuật – tổng hợp: Loại Xuất sắc: 0 hssv, loại Giỏi: 02 hssv, loại Khá: 09 hssv, số tiền: 16.700.000đ;

- Khoa Công nghệ lọc hóa dầu: Loại Xuất sắc: 01 hssv, loại Giỏi: 02 hssv, loại Khá: 01 hssv, số tiền: 6.450.000đ.

Danh sách kèm theo

Điều 2: Học sinh, sinh viên có tên ở Điều 1 được hưởng chế độ chính sách Khuyến khích học tập theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng – Khoa, các bộ phận liên quan và những học sinh sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Lê Thành Nam


Sửa đổi vào Thứ tư, 31 Tháng 8 2022 11:54
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 530 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow