Thông báo tuyển dung trực tuyến_1_2021


THÔNG BÁO

V/v giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên

Nhằm đảm bảo công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên sau tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp trong tình hình dịch Covid 19; Phòng Tuyển sinh Việc làm và Truyền thông thông báo cho tất cả học sinh sinh viên đã tốt nghiệp đợt I năm 2021 và học sinh sinh viên các lớp dự kiến tốt nghiệp vào tháng 9, 10/2021 lịch tiếp xúc với doanh nghiệp như sau:

1. Thời gian: 3 giờ 30 phút – 5 giờ 00 phút chiều chủ nhật, ngày 13/06/2021

2. Hình thức tham gia: Trực tuyến (Online)

Link truy cập Microsoft teams như sau: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg4MDhkYjItMDczOS00YmI2LTk5NjYtZWQwNDFlMTViOGEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d0b74421-8093-444f-98e6-68c4973ff5b7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1e85cd2-a7cd-4ccf-870a-9aa167aeab08%22%7d

Lưu ý: Học sinh, sinh viên sử dụng Laptop/máy tính bàn và sử dụng trình duyệt Microsoft Edge hoặc Google Chrome để truy cập.

3. Nội dung:

  • Giới thiệu về Công ty TNHH Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn và các chế độ phúc lợi;

Phòng Tuyển sinh, Việc làm và Truyền thông thông báo cho tất cả học sinh sinh viên của Trường có nhu cầu về việc làm, tham dự và thực hiện theo các nội dung đã hướng dẫn trên.

Trân trọng./.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Minh Nguyệt


Sửa đổi vào Thứ năm, 10 Tháng 6 2021 10:40
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 1533 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow