Kế hoạch thi tốt nghiệp đối với học sinh, sinh viên khóa 9 (2010-2013)


KẾ HOẠCH
Thi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghềCao đẳng nghề hệ chính quy năm 2013
đối với học sinh, sinh viên khóa 9 (2010-2013)
 
Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy;

Căn cứ công văn số 750/TCDN-DNCQ ngày 25 tháng 5 năn 2012của Tổng Cục Dạy nghề về việc tổ chức thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012);

Căn cứ nội dung cuộc họp của Hội đồng thi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghềCao đẳng nghề hệ chính quy năm 2013 và tiến độ đào tạo năm học 2012-2013 của khóa 9;

Nay Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghềCao đẳng nghề hệ chính quy, khóa 9, cụ thể như sau:

I. Môn thi và hình thức thi:

1. Chính trị:  Hình thức thi: Tự luận. Thời gian thi: 120 phút.

2. Lý thuyết chuyên môn nghề: Hình thức thi: Tự luận. Thời gian thi: 150 phút. 

3. Thực hành nghề: Hình thức thi: Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm hoặc dịch vụ. Thời gian thi thực hành cho một đề thi từ 01 đến 3 ngày và không quá 8 giờ/ngày. 

II. Thời gian và địa điểm thi: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất, cụ thể:

1. Môn Chính trị: 7h15 ngày 06/8/2013.

2. Môn Lý thuyết chuyên môn nghề:  13h15 ngày 06/8/2013.

3. Môn Thực hành nghề:  Từ ngày 07 đến 10/8/2013.

III. Tổ chức thực hiện kỳ thi: 

1. Công tác chuẩn bị:

+ Triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp tới các Phòng, Khoa, đơn vị có liên quan và phổ biến cho học sinh, sinh viên biết;

+ Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và công bố danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp;

+ Giao đề cương ôn tập, tổ chức ôn tập môn chính trị, lý thuyết chuyên môn nghề và luyện tập thực hành nghề cho học sinh, sinh viên;

+ Thành lập các tiểu ban: Ban đề thi, ban coi thi, ban chấm thi.

+ Gửi kế hoạch thi tốt nghiệp về Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Về đề thi: 

2.1. Đối với trình độ Cao đẳng nghề:

- Đối với các nghề thi theo ngân hàng đề thi chung của Bộ LĐTBXH: (Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Kế toán doanh nghiệp)

+ Đăng ký bắt thăm đề thi tại trụ sở Tổng cục Dạy nghề (Vụ Đào tạo nghề);

+ Trên cơ sở đề thi đã bắt thăm được từ ngân hàng đề thi chung, ban đề thi bổ sung thêm một số câu hỏi/bài tập thuộc phần tự chọn để tạo thành bộ đề thi hoàn chỉnh (kèm đáp án, thang điểm) theo đúng hướng dẫn của Tổng Cục Dạy nghề. Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt đề thi để triển khai thực hiện.

- Đối với các nghề không thi.theo ngân hàng đề thi chung của Bộ LĐTBXH (Vận hành thiết bị chế biến dầu khí):

+ Giao ban đề thi soạn đề thi, đáp án, thang điểm, mỗi môn tối thiểu 10 đề và gửi về Tổng dạy nghề  trước ngày thi 1 tháng để xem xét phê duyệt và hướng dẫn tổ chức bắt thăm.

+ Yêu cầu đề thi tốt nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng của người học nghề đã tích luỹ được trong quá trình học tập và rèn luyện, cấu trúc đề thi đúng theo quy định của Tổng Cục Dạy nghề ;

2.2. Đối với trình độ Trung cấp nghề:

+ Giao ban đề thi soạn đề thi, đáp án, thang điểm, mỗi môn tối thiểu 02 đề và gửi cho Chủ tịch hội đồng thi trước ngày thi 03 ngày để tổ chức bắt thăm và sao in đóng gói.

+ Yêu cầu đề thi tốt nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng của người học nghề đã tích luỹ được trong quá trình học tập và rèn luyện;

3. Số lượng và ngành nghề dự thi:

TT

Khóa học

Lớp

Nghề đào tạo

Số lượng

(Sinh viên)

1

Khóa 9

( Hệ cao đẳng nghề)

CDGK10A1

Cắt gọt kim loại

22

2

CDCO10A1

Công nghệ ô tô

27

3

CDKT10A1

Kế toán doanh nghiệp

22

4

CDDC10A1

Điện công nghiệp

38

5

CDVH10A1

VHTB chế biến dầu khí

33

6

CDVH10A2

VHTB chế biến dầu khí

40

 

CDVH10A3

VHTB chế biến dầu khí

28

Tổng

210

1

Khóa 9

( Hệ trung cấp nghề - 03 năm)

CNT10B1,2

Công nghệ ô tô

53

2

HAN10B1,2

Hàn

40

4

DCN10B1,2

Điện công nghiệp

33

5

KTD09B1

Kế toán doanh nghiệp

28

Tổng

154

Tổng khóa 9

364

 

IV. Phân công nhiệm vụ: 

1. Các Ban giúp việc:  Ban thư ký, ban coi thi, ban đề thi, ban chấm thi, làm việc theo sự phân công của Hội đồng thi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề hệ chính quy năm 2013 và lưu ý một số nội dung sau:

- Các giáo viên được phân công coi thi có mặt tại phòng họp giao ban: buổi sáng lúc7h15, buổi chiều lúc 13h15 theo lịch thi để làm nhiệmvụ coi thi.

- Giáo viên chấm thi thực hiện đúng theo quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Thư ký hội đồng thi tốt nghiệp phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu cho Ban giám hiệu về việc mời chuyên gia từ các Doanh nghiệp tham gia vào việc ra đề và chấm thi. 

2. Phòng Đào tạo và Phòng Công tác học sinh-sinh viên: 

- Chuẩn bị hồ sơ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp theo đúng quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi 01 tuần trước ngày thi.

- Thông báo cho thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7giờ 15 phút sáng và 13giờ 15 phút chiều theo thời gian thi để dự thi. (Thí sinh vào muộn quá 5 phút sau khi đã phát đề thi thì không được dự thi).

- Thông báo cho thí sinh dự thi phải  ăn mặc đúng tác phong quy định của Trường, mang theo thẻ HSSV, hoặc giấy CMND khi vào phòng thi. 

3. Phòng Hành chính – Quản trị:

- Chuẩn bị phòng thi lý thuyết, điện, nước và các trang thiết bị khác phục vụ kỳ thi. 

- Niêm phong các phòng thi tại Khu nhà Lý thuyết A trước ngày thi,  bố trí phòng họp giao ban vào lúc 7h15 và 13h15  ngày 06/8/2013.

- Chuẩn bị các vấn đề liên quan để tổ chức lễ khai mạc kỳ thi.

4. Khoa chuyên môn:

- Gửi danh sách giáo viên ôn tập, ra đề thi và chấm thi tốt nghiêp về Phòng Đào tạo để Phòng tham mưu các Ban giúp việc cho Hội đồng thi. Thời hạn gởi danh sách: Ngày  09/7/2013.

- Phối hợp với phòng TTSX & TB chuẩn bị vật tư, xưởng thực hành phục vụ kỳ thi. 

- Không xếp lịch dạy các phòng ở Khu Nhà Lý thuyết A vào ngày 06 tháng 8 năm 2013.

5. Phòng Kế toán- Tài vụ: phối hợp với các Khoa, Phòng liên quan hoàn tất thủ tục học phí., lệ phí và chốt danh sách học sinh đã hoàn thành các khoản lệ phí gởi Phòng Đào tạo trước ngày 27/7/2013 để làm cơ sở xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Ban Giám hiệu yêu cầu các Phòng - Khoa liên quan triển khai, phối hợp thực hiện kế hoạch này, nếu có gì vướng mắc báo cáo Ban Giám hiệu để chỉ đạo thực hiện./.

         HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Bộ LĐTBXH (để báo cáo);
- Vụ Dạy nghề chính quy – TCDN (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ngãi; 
- Ban giám hiệu (chỉ đạo)
- Các Phòng-Khoa;
- Lưu VT, ĐT.

Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 2402 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow