Ban tuyển sinh & Tư vấn việc làm


THÔNG TIN PHÒNG TUYỂN SINH, VIỆC LÀM  VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Nhân sự:

- Trưởng phòng: Th.S Nguyễn Ngọc Minh Nguyệt

- Phó trưởng phòng: 

- Chuyên viên: 03

2. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám hiệu, làm đầu mối, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh và tư vấn việc làm tất cả các hệ đào tạo của Nhà trường.

3. Nhiệm vụ:

a. Công tác Tuyển sinh:

- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh định kỳ hàng tháng và hàng năm.

- Đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và tham mưu cho Ban giám hiệu Nhà trường trong công tác mở ngành, bậc, hệ đào tạo phù hợp với tình hình phát triển của Tỉnh và khu vực Miền trung - Tây nguyên.

 

- Chuẩn bị các điều kiện, băng rôn, áp phích, nhân sự tuyển sinh, thủ tục, hồ sơ tuyển sinh theo mẫu của Nhà trường, phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng Quyết định số 08/2007/BLĐTBXH ngày 26/03/3007 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Công tác HS-SV lưu trữ hồ sơ tuyển sinh các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

- Trực tiếp thu nhận hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất;

- Chủ trì tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh hàng  năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo.

b. Công tác Tư vấn việc làm:

- Thực hiện liên hệ với các đơn vị doanh nghiệp, các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín trên cả nước để ký các thoả thuận về hợp tác giới thiệu việc làm, hướng nghề cho học sinh sau khi ra trường (công tác tuyển dụng lao động)

- Trực tiếp tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV Nhà trường sau khi tốt nghiệp.

- Trực tiếp xây dựng chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV Nhà trường, tham gia Hội chợ việc làm.

c. Công tác thông tin tuyên truyền:

- Phối hợp với Đoàn trường làm công tác thông tin tuyên truyền trên loa phát thanh, tổ chức khai thác có hiệu quả, cập nhật thông tin trên website của Nhà trường.

- Quản lý và tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả như: băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi...của trường.

- Có đề xuất kịp thời khi cần thông báo tuyển sinh hoặc tuyển dụng lao động trên kênh truyền hình.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp tuyên truyền có hiệu quả phục vụ cho công tác tuyển sinh và giới thiệu việc làm.

4. Liên hệ:

- Điện thoại: (055)2212.738 - (055) 2213.063

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow